logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Blå Bandet: Mål, vision & verksamhetsplan 2022-23

pdfBlå_Bandet_Vision_mål_verksamhetsplan_2022-23.pdf

Övergripande vision, mål & verksamhetsplan 2022-23

Förbundet tillsammans med distrikt och föreningar får uppdrag att konkret arbeta med denna.

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa, som på kristen grund vill engagera människor för personlig helnykterhet och arbeta för ett samhälle byggt på solidaritet och jämställdhet, socialt och internationellt engagemang.

Blå Bandets vision är:
”Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde”.

Blå Bandet arbetar socialt och förebyggande för ökad förståelse om risker med alkohol och narkotika.

Blå Bandet arbetar för att främja en god hälsa i befolkningen genom att alla vuxna blir medvetna om alkohol- och narkotikafrågan, särskilt ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Blå Bandet ska sprida information om FN:s globala miljömål enligt agenda 2030 samt betona att alkohol och andra droger är stora hinder för att nå målen.

           Huvudmål utan inbördes ordning

Lyfta fram fördelarna med ett hälsosamt och nyktert liv

 • Alla barn och unga ska ha rätt till en trygg och värdig uppväxt utan alkohol och andra droger
 • Stoppa planerna på så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol
 • Uppmärksamma de ”andrahandsskador” som alkohol, narkotika och spel om pengar leder till
 • Genom opinionsbildning uppmärksamma konsekvenserna av alkohol, narkotika och spel
 • Uppmärksamma församlingar att en restriktiv inställning till alkohol är värdefullt
 • Skapa positiva alkoholfria verksamheter
 • Folkbildning med studiecirklar, föreläsningar, seminarier och kultur
 • Social satsning för äldre
 • Samverkan mellan förbund, distrikt och föreningar samt andra organisationer
 • Samverkan mellan folkhögskolan Helliden och våra andra anläggningar, hus och lokaler
 • Organisationsutveckling

Lyfta fram fördelarna med ett hälsosamt och nyktert liv
Blå Bandets slogan ”Nykterhet behöver du aldrig ångra” står för det säkraste sättet att inte komma in i ett risk- eller missbruksförhållande till alkohol. Det finns personer och grupper som förespråkar legalisering av narkotika, både för rekreation och egenmedicinering. Även här finns det bara ett säkert sätt att inte fastna i ett missbruk, att låta bli narkotika.

Att alkoholintag ökar risken för olyckor är välkänt. Mindre känt är att alkohol är den näst största orsaken till cancer. Alkoholen påverkar syreupptagningen, sömnkvalitet och blodtryck på ett negativt sätt. Redan små intag av alkohol försämrar minne och ökar mottaglighet för infektioner, samtidigt som effekten av fysisk träning försämras avsevärt. Alkohol är ångestframkallande och sambandet mellan alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa är stark.

Blå Bandet vill lyfta fram fördelarna med att leva ett hälsosamt och nyktert liv, skapa förutsättningar för att må bra genom hela livet. Blå Bandet vill fokusera på skäl för att leva ett nyktert och hälsosamt liv.

Alla barn och unga ska ha rätt till en trygg
och värdig uppväxt utan alkohol och narkotika
Allt för många barn och unga växer upp i otrygga förhållanden med föräldrar som inte fungerar socialt och där det finns risk- och/eller missbruk av alkohol och andra droger. Barn och unga behöver uppmärksammas och få relevant stöd under sin uppväxt.

”Jag ser” är en verksamhet som uppmärksammar barn som växer upp i ”krångliga familjer”. Det kan hos vuxna vara risk- eller missbruk samt andra sociala problem som påverkar barn negativt. Genom att förmedla konkreta tips på hur alla kan se och uppmärksamma dessa barn, kan det få avgörande betydelse.

Föreläsningar, seminarier och medverkan i konferenser blir en del i detta arbete. Men framförallt att lokalt nå personer som i sin närhet kan se, upptäcka och prata med barnen. Lokala verksamheter med lockande aktiviteter kan också vara viktiga för en meningsfull och utvecklande fritid. Inom ”Jag ser” är den etablerade samverkan med LP-verksamheten särskilt värdefull.

Kampanjliknande satsningar planeras kring ”Nykter (mid)sommar – för barnens skull” med mål att få föräldrar, mor- och farföräldrar att reflektera över sitt förhållande till alkohol med barn i närheten. Helst att de avstår helt.

Deltagande i olika kampanjveckor planeras också som exempelvis ”Du spelar roll” och i seminarier och föreläsningar som passar med dessa verksamheter.

Stoppa planerna på så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol
Den största alkoholpolitiska frågan just nu är den så kallade ”gårdsförsäljningen” av alkohol. Om detta blir tillåtet kommer Systembolagets försäljningsmonopol att upphöra. EU har gett Sverige ett unikt undantag genom ett beslut 1997. Om Sverige självmant öppnar upp för andra aktörer att få sälja, utplånas monopolet och öppnar upp för försäljning även i privata butiker i städerna.

Förespråkarna för ”gårdsförsäljning” av alkohol säljer in detta som en möjlighet för arbetstillfällen och turism på landsbygden. I bakgrunden finns stora företag som istället väntar på möjligheten att sälja industriproducerad alkohol i städerna.

Trots att två tidigare utredningar, oberoende av varandra, kom fram till att det inte går att införa ”gårdsförsäljning av alkohol” utan att Systembolagets monopol upphör, har nu en tredje utredning fått direktiv att undersöka möjligheter att införa detta.

Tillsammans med andra organisationer är det avgörande att uppmärksamma vilka negativa konsekvenser som blir verklighet, om ”gårdsförsäljning av alkohol” införs. Detta genom att i sociala medier, hemsidor, artiklar, krönikor, insändare, kontakt med politiker och andra beslutsfattare med flera, sprida konkret information och kunskap.

Uppmärksamma de ”andrahandsskador”
som alkohol, narkotika och spel om pengar leder till
Det är vanligt att den personliga friheten lyfts fram när det gäller att dricka alkohol, använda narkotika eller spela om pengar. En del anser till och med att det är en rättighet att själv få välja vad man gör med sin kropp. Utöver att detta kan innebära sjukdom och skador, innebär det ofta stora sociala problem för de närstående.

Det kan skapa medberoende hos partner samt ångest över att inte ”kunna göra något” för den som faller offer i ett missbruk. Ofta innebär det även ett ekonomiskt lidande för familjer, då det för den beroende är vanligt att främsta prioritering är att dricka alkohol och/eller använda narkotika samt att fortsätta spela för att vinna tillbaka förlorade pengar.

Genom att i olika sammanhang lyfta detta, skapar vi en större förståelse för att missbruk inte ”bara” berör den personen utan att det ofta är många runt omkring som drabbas negativt.

Genom opinionsbildning uppmärksamma
konsekvenserna av alkohol, narkotika och spel
Alkoholnormen i samhället är stark. En majoritet använder alkohol, vilket ökar risken för alkoholskador. Samtidigt ser vi en massiv ökning av alkoholreklam, som även riktar sig till unga, bland annat på sociala medier. Systembolagets monopol betyder mycket för svensk folkhälsa, har stort stöd av befolkningen och behöver fortsatt försvaras.

Svensk narkotikapolitik är restriktiv och har också stort stöd av befolkningen. Detta utmanas av starka ekonomiska krafter som genom osaklig argumentation försöker normalisera narkotikabruk i syfte att avkriminalisera eller legalisera främst cannabis. Nollvision gäller för narkotikabruk,

Spelbolagen har massiv reklam för att locka nya konsumenter. Precis som för alkohol och narkotika finns stora risker att bli beroende. Förutom dessa företag är det få ”vinnare”. Många drabbas av att hamna i ekonomisk kris som likt alkohol och narkotika ofta drabbar närstående. Spelbolagens verksamhet behöver begränsas.

Kampanjen ”Stoppa beroendereklamen” fortsätter att ta ett samlat grepp för att motverka alkohol- och spelreklam samt den dolda narkotikareklamen. Här ingår även att uppmärksamma hur enskilda och influencers, medvetet eller omedvetet, gör reklam i sociala medier.

Tidningen Blå Bandet ges ut både i tryck och digitalt. Bevakar alkohol-, narkotika- och sociala frågor och tar ställning på ledarplats samt håller öppet för debatt.

Nyhetsbrevet ”Fakta, argument och debatt” fortsätter att ges ut som digitalt nyhetsbrev.

Fortsatt samverkan med nyhetssajten Drugnews.

Föreläsningar och seminarier i egen regi och i samverkan med andra samt medverkan i konferenser som t.ex. Drogfokus, Föebygg.nu och Sverige mot narkotika.

I den samlade opinionsbildningen gäller att genom mediala insatser, delta i utredningar, svara på remisser lyfta dessa frågor både till allmänheten och beslutsfattare. Förbundet erbjuder stöd med insändarförslag som kan användas regionalt och lokalt.

Uppmärksamma församlingar att en restriktiv
inställning till alkohol är värdefullt
Församlingar var under en lång tid normbrytande alkoholfria miljöer där unga människor fått lära sig att ha roligt utan alkohol. I många fall ledde det till egna beslut om att leva nyktert eller åtminstone fick gemenskapen i frikyrkan försena alkoholdebuten. Forskning visar att det har stor betydelse för att minska risken för missbruk.

Det är inte längre en självklarhet att en medlem i kyrkan också väljer en alkoholfri livsstil. Man har anpassat sig efter alkoholnormen i samhället och upphör därmed att vara den viktiga motkultur samhället behöver, samtidigt som de viktiga oaserna av nyktra sammanhang blir än färre.

Genom en satsning i kyrkorna vill Blå Bandet uppmärksamma ledare på olika nivåer, om deras betydelse för att ta åter ta upp riskerna med alkohol. Vidare att medverka vid olika mässor som t.ex. Nyhemsveckan. 

Med Adventistsamfundet har Blå Bandet en särskilt nära relation som är önskvärd att fördjupas. Deras medlemmar är associerade medlemmar i Blå Bandet och en satsning planeras för att också erbjuda personliga medlemskap.

Skapa positiva alkoholfria verksamheter
Våra föreningar och distrikt har de bästa möjligheterna att skapa lockande lokala och regionala aktiviteter och arrangemang. Mångåriga traditioner med att erbjuda fester, underhållning och utflykter, tillsammans med nyskapande aktiviteter, ger en mångfald med förutsättningar att nå fler människor.

En del i att skapa positiva verksamheter presenteras även i nästa rubrik ”Folkbildning med studiecirklar, föreläsningar, seminarier och kultur.”

I Uppsala startar förbundet tillsammans med NBV Mitt en ny satsning ”Hand i hand för fler”. En uttalad målsättning är utöver ny verksamhet, satsning på medlemsrekrytering samt starta en ny Blåbandsförening.

Social satsning för äldre
Det finns äldre människor som idag dricker mer alkohol än tidigare med ökad risk för missbruk och skador. Vidare upplever många äldre stor ensamhet. Genom att inbjuda till föreläsningar, seminarier, kulturprogram och kurser i sociala frågor för äldre, erbjuds kunskap att klara sin vardag och öka gemenskapen med andra. Därmed undviks ett smygande alkoholmissbruk som kan leda till svåra problem både för dem själva och sina närstående.

Det finns studiematerial, t.ex. Hela Människans ”Guldkant eller missbruk – om äldre och hälsa” som kan användas Föreläsare kan inbjudas, kulturprogram erbjudas och frågesport med quiz kan arrangeras.

Denna sociala satsning genomförs som en folkbildningssatsning med NBV där vår folkhögskola, fjäll-, kurs- och lägergårdar, konferensanläggningar och Blåbandslokaler kan användas.

Folkbildning med studiecirklar, föreläsningar, seminarier och kultur.
Studier och kultur är en viktig del av Blå Bandets verksamhet och genom folkbildning som metod skapas nyktra mötesplatser för mångfald. Även här som under rubriken ”Skapa positiva alkoholfria verksamheter,” har våra föreningar och distrikt de främsta förutsättningarna att nå människor lokalt och regionalt. Förbundet kan stödja genom att lyfta fram studiematerial och hjälpa till i kontakter med vårt studieförbund NBV.

Möjligheten till digitala studiecirklar som börjat utvecklas, skapar nya förutsättningar att delta oberoende av var man bor. Förbundet inbjuder till studiecirklar med mål att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer och intressen. Att lära för livet är utvecklande.

Samverkan mellan förbund,
distrikt och föreningar samt andra organisationer
Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse med föreningar, distrikt och förbund. Utifrån lokala och regionala förutsättningar är samverkan tillsammans med förbundet viktigt och värdefullt. Det behövs ömsesidigt samarbete där ansvar för initiativ är delat mellan de olika delarna i organisationen.

Fortsatt samverkan med många andra organisationer skapar goda förutsättningar i ideologiska frågor, opinionsbildning och arrangemang. Detta gäller på alla nivåer i organisationen.

Förbundet är medlemmar och har engagemang i Internationella Blå Korset, NordAN, NBV, NPC, SLAN, SAFF, Våra Gårdar, RNS med flera organisationer.

Samverkan mellan folkhögskolan Helliden
och våra andra anläggningar, hus och lokaler

Folkhögskolan Helliden i Tidaholm är en värdefull tillgång genom att erbjuda utbildning av hög kvalité, boende och service i en alkoholfri miljö. För många elever är det en extra trygghet.

Fjällanläggningarna Sälsätern i Sälen och Blå Gården i Hemavan samt kurs- och lägergården Vreten norr om Nora, ger utmärkta tillfällen för rekreation. Konferensanläggningen Princess Hall i Stockholm erbjuder fina möteslokaler i inspirerande miljö.

Förbundet och de olika anläggningarna bör fortsätta och utöka att göra reklam för varandra.

När det är möjligt förläggs förbundets möten och konferenser på de olika anläggningarna.

Det finns många Blåbandshus och lokaler i varierande storlek och geografisk hemvist. Flera av dessa har stor betydelse för den lokala verksamheten.

För alla dessa fastigheter görs det betydande ideella insatser för renovering, underhåll, skötsel och öppethållande.

Organisationsutveckling och översyn
Den pågående utvecklingssatsningen samt verksamheten ”Jag ser” fortsätter och ”Blå Bandet på turné 3.0” planeras. Målet är att samverka i ideologiska frågor samt att bidra till att höja kunskapen kring situationen för barn som växer upp i krångliga familjer samt om alkohol, narkotika och spelmissbruk.

I utvecklingssatsningen ingår att stärka organisationen med fler arrangemang samt fortsatt ökad närvaro i tidningar samt sociala medier.

Vidare att utvärdera och utveckla den grafiska profilen samt strategier för ökad medlemsrekrytering.

Tillsammans med Blå Bandets anläggningar, hus och lokaler, är det värdefullt att utveckla profileringen för Blå Bandet. Så att dessa platser blir ett ”skyltfönster” för Blå Bandets ideologi och verksamheter.

En organisationsöversyn behöver startas. Det finns distrikt och föreningar som har få medlemmar och inga valda styrelser. Några distrikt har meddelat att de vill gå samman med andra distrikt. Detta behöver utredas och en del beslut tas kring samgående och avslut. Det är viktigt att säkerställa att Blåbandsmaterial lämnas in till Folkrörelsearkiv eller motsvarande.

I organisationsutveckling ingår givetvis samverkan kring övriga rubriker i denna plan.

Indikatorer
Mätbara indikatorer på verksamhetsplanen ska tas fram och presenteras och kommuniceras till föreningar och distrikt.

Sammanfattning

Detta är en övergripande vision, mål och verksamhetsplan. Prioriteringar kan komma att behöva göras utifrån förutsättningar med resurser av ekonomi, personal och ideella insatser. Vidare kan nya möjligheter och utmaningar uppstå under den kommande tidsperioden. Detta får styrelserna på de olika nivåerna hantera.

Senast ändrad fredag, 11 mars 2022 09:23